Obchodní podmínky

1. Organizátor seminářů:

Všechny semináře osobního rozvoje na webové adrese www.patha.cz pořádá Gabriela Wolfová (IČO: 67921191) – dále jen pořadatel.

Účastník semináře - dále jen objednavatel - se svým přihlášením a účastí na semináři zavazuje k následujícím podmínkám:


2. Přihlašování a platba

Přihláška na seminář se podává skrze online formulář umístěný na webových stránkách Patha.

2.1. Po vyplnění online přihlášky vzniká nezávazná rezervace místa. Přihláška je závazně potvrzena až zaplacením kurzovného v jeho plné výši na účet Patha u Komerční banky, č.ú. 115-2157460207/0100 oproti námi zaslané faktuře. O přijetí platby vás budeme informovat.


3. Storno podmínky:

3.1. Neúčast v semináři není pojištěna. Při nenastoupení na seminář, ani při přerušení docházky z jakéhokoliv důvodu se kurzovné nevrací.

3.2. Po domluvě s pořadatelem je možné převést účast na semináři na jinou osobu.

3.3. Objednavatel je oprávněn se ze semináře odhlásit. Za odhlášení se považuje písemná informace pořadateli na email gabriela.wolfova@patha.cz a naše vyjádření o přijetí zprávy.

3.4. Stornopoplatky u víkendových seminářů::

od 30 dne před zahájením včetně:

30 % celkové částky

od 10 dne před zahájením včetně:

70 % celkové částky

ode dne zahájení semináře:

uhrazené kurzovné se nevrací.

3.5. Stornopoplatky u jednodenních kurzů a seminářů:

od 10 dne před zahájením včetně:

30 % celkové částky

ode dne zahájení semináře:

uhrazené kurzovné se nevrací.

3.6. Pořadatel je oprávněn zrušit seminář ze závažných důvodů (onemocnění lektora, živelní události apod.). Pořadatel je povinen v těchto případech písemně informovat objednavatele a bez prodlení vrátit 100 % uhrazené částky. Jiné náhrady jsou vyloučeny.


4. Dárkový certifikát

Dárkový certifikát lze vystavit na libovolné jméno. Dárkové certifikáty je nutné uplatnit vždy nejpozději do data uvedeného na certifikátu. Pokud nedojde k jejich naplnění, peníze za něj uhrazené propadají.


5. Místo konání seminářů

Ve zcela výjimečném případě může dojít ke změně místa konání. O této skutečnosti by byl objednavatel bezodkladně písemně informován.


6. Zdravotní stav a odpovědnost

6.1. Zdravotní stav: Seminář není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že objednavatel podstupuje jakýkoliv druh psychiatrické léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží. Objednavatel se zavazuje informovat lektora o možných zdravotních komplikacích (dlouhodobá onemocnění, epilepsie, astma, těhotenství apod.). Objednavatel stvrzuje, že neužívá psychofarmaka a nemá závažné infekční onemocnění.

6.2. Zákaz drog a omamných látek: Objednavatel stvrzuje, že není pod vlivem drog či jiných návykových látek a souhlasí s tím, že je nebude užívat v průběhu semináře.

6.3. Zodpovědnost: Účast na semináři je dobrovolná. Objednavatel nese po celou dobu trvání programu za sebe a za vše, co dělá plnou odpovědnost. Objednavatel bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven psychickému, či emocionálnímu zatížení. Účastník mladší 18-ti let musí mít k účasti na programu písemný souhlas od rodičů nebo opatrovníka.

6.4. Přerušení účasti: Objednavatel může kdykoliv seminář na vlastní odpovědnost opustit s vědomím, že poplatek za seminář se nevrací. Právem lektora je ukončit objednavateli účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude poplatek za seminář v celé jeho výši navrácen.


7. Zásady zpracování osobních údajů:

Informace o zásadách zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti Vaším přihlášením na seminář a Vaší účastí na semináři naleznete na našich webových stránkách v patičce pod záložkou Ochrana osobních údajů nebo ZDE.


Podmínky jsou v tomto znění platné od 25. května. 2018